Harmonogram seminariów

Program seminariów

1. Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi.

2. Harmonogram wdrażania nowych zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w 2013 r.

3. Prawne aspekty tworzenia kluczowych uchwał rady gminy umożliwiających wdrożenie systemu gospodarki odpadami, w tym:

  • regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie;
  • uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  • uchwały o podziale obszaru gminy na sektory;
  • uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o stawce takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
  • uchwały ustalającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • uchwały ustalającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
  • uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • uchwały precyzującej rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

4. Praktyczne aspekty realizacji zadania w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wyboru partnera prywatnego.

5. Tworzenie i funkcjonowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Organizacja przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,  ze szczególnym uwzględnieniem kreacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

8. Praktyczne aspekty realizacji obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami,  w tym uiszczanie tzw. opłaty szacunkowej, zasady pokrywania „niedoborów” w gminnym budżecie, stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej oraz  wydawanie decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Konsekwencje nierealizowania przez gminę obowiązku odbierania odpadów komunalnych

10. Dobre praktyki budowy komunalnych systemów gospodarowania odpadami.

Udział w seminarium jest odpłatny. Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koszt udziału jednej osoby wynosi 85 zł.* (słownie: osiemdziesiąt pięć zł 00/100)

*Zgodne z art. 43 ust. 1 pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Aby zgłosić udział w seminarium przejdź do formularza zgłoszeniowego